1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu www.perfecto.cz a www.perfecto.sk, zřízeném a provozovaném společností Perfecto design s.r.o. (prodávající), IČ: 278 96 404, se sídlem: Praha 3, Žižkov, Jeseniova 1164/47, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124933. Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících/spotřebitelů). Pokud je smluvní stranou konečný spotřebitel (kupující), řídí se vztahy blíže neupravené obchodními podmínkami Novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., dále též NOZ) a také zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou konečný spotřebitel (kupující), řídí se vztahy blíže neupravené obchodními podmínkami pouze Novým obchodním zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), vše ve znění pozdějších novel.

Pojmy:

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní či smlouva o dílo, při které smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (kupující) a na druhé straně prodávající.

Prodávajícím se rozumí Perfecto design s.r.o., IČ: 278 96 404, se sídlem: Praha 3, Žižkov, Jeseniova 1164/47, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124933. Společnost Perfecto design s.r.o. při plnění či uzavírání smlouvy jedná v rámci své či jiné obchodní podnikatelské činnosti.

Spotřebitel (kupující) internetového obchodu www.perfecto.cz je nutno rozlišit na kupujícího, který je spotřebitel, a na kupujícího, který spotřebitelem není.

Kupujícím, který je spotřebitel, se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tyto smluvní vztahy se řídí Novým občanským zákoníkem.

Kupujícím, který není spotřebitel, se rozumí podnikatelský subjekt, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Smluvní vztahy se tímto podnikatelským subjektem obchodními podmínkami v rozsahu, které se jej týkají a Novým občanským zákoníkem.

2. ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Internetová objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem kupní smlouvy (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího se rozumí telefonické či emailové potvrzení). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. K platnosti objednávky podané elektronicky je zapotřebí řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

V případě, že chce kupující z jakéhokoliv důvodu stornovat svou objednávku před jejím vyřízením, může tak učinit zasláním emailu na info@perfecto.cz, telefonicky (viz kontakty) nebo osobně v prodejních místech prodávajícího uvedených na www.perfecto.cz.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Je-li objednávané zboží označeno jako zboží v akci, řídí se jeho prodej podmínkami dané akce. Může být tedy například omezeno maximální objednatelné množství na jednoho zákazníka, případně nemusí být možné kombinovat některé akční nabídky vzájemně.

3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „právo z vadného plnění"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o vadném plnění věděl nebo vadné plnění sám způsobil. Vadné plnění, které se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Pokud bylo zboží kupujícímu zasíláno přepravní společností, velmi doporučujeme kupujícímu tuto zásilku překontrolovat, zda nebyl obal a obsah zásilky poškozen při přepravě.

4. TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží, které je skladem u prodávajícího, bude odesláno kupujícímu do 3 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky kamkoli v České republice, pokud kupující zvolí jako způsob platby dobírku, přičemž dodací lhůta počíná plynout dnem následujícím po potvrzení objednávky.

Zboží, které je skladem u prodávajícího, bude odesláno kupujícímu do 4 pracovních dnů ode dne úhrady kupní ceny za objednané zboží na účet prodávajícího kamkoli v České republice, pokud kupující zvolí jako způsob platby bankovní převod, platbu kartou či jinou formu on-line úhrady, přičemž dodací lhůta počíná plynout dnem následujícím po připsání celé kupní ceny.

V případě, že kupující zvolí jako způsob platby hotovost a způsob dodání osobní odběr zboží, budou mu sděleny informace ohledně možnosti vyzvednutí zboží telefonicky nebo e-mailovou zprávou.

Termín doručení zboží, které není k dispozici skladem, závisí především na možnostech distributora objednaného výrobku. Termín dodání bude v tomto případě stanoven dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující bude o této možnosti vyrozuměn nejpozději následující pracovní den po podání objednávky.

5. ZPŮSOB ÚHRADY KUPNÍ CENY

Hotovost

Kupující zaplatí kupní cenu v hotovosti při osobním odběru zboží na pobočce prodávajícího nebo při odběru zboží za využití vlastního rozvozu.

Platební karta

Pro akceptaci platební karty musí mít tato karta povoleny on-line transakce a disponovat dostatečným autorizačním zůstatkem. V případě platby pomocí platební karty, počíná expediční lhůta běžet až po úspěšném provedení platby, o jejímž stavu je kupující informován přímo v platební bráně prodávajícího.

Dobírka

Kupujícímu bude zboží zasláno prostřednictvím dobírkové služby České pošty, GEIS nebo TOPTRANS na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

Bankovní převod

Po vybrání zboží a odeslání objednávky bude kupujícímu zaslána e-mailová zpráva na elektronickou adresu uvedenou v registračním formuláři či objednávce s uvedením čísla účtu prodávajícího a dalších identifikačních údajů platby. V případě platby pomocí bankovního převodu, počíná expediční lhůta běžet až po připsání celkové částky na účet prodávajícího.

Zálohová platba

V případě objednávek v hodnotě převyšující 20 000 Kč vč. DPH nebo v případě objednávek položek, které prodávající nemá v okamžiku objednávky skladem, případně se jedná o produkty vyráběné na základě požadavku kupujícího, si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat zálohovou platbu ve výši 50–70 % hodnoty objednávky. Veškeré lhůty v případě zálohovaných objednávek počínají běžet až okamžikem připsání zálohové platby na účet prodávajícího případně složením hotovosti prodávajícímu. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, vyžaduje prodávající před dodáním zboží úhradu doplatku kupní ceny.

V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

6. CENA A ZPŮSOB DOPRAVY

Osobní odběr

Kupujícímu bude zboží předáno přímo na pobočce prodávajícího. Osobní odběr je pro zákazníka bez poplatku.

Zaslání přepravní službou

Česká pošta

Zboží bude kupujícímu zasláno prostřednictvím České pošty na adresu, kterou uvedl v registračních údajích. Zboží s touto zvolenou dopravou je odesíláno každé pondělí, středu a pátek. Tento způsob dopravy není možné využít v případě sanitární keramiky, obkladů a dlažeb a nekterého dalšího křehkého sortimentu, z důvodu nutnosti šetrného zacházení s takovým zbožím a v případě zásilek do Slovenské republiky.

TOPTRANS / GEIS

Zboží bude kupujícímu zasláno prostřednictvím TOPTRANS / Geis na adresu, kterou uvedl v registračních údajích. Dostupné zboží je odesíláno nejpozději následující pracovní den.

Cena dopravy

V případě nákupu zboží za více než 15.000,- Kč vč. DPH (resp. ekvivalent v EUR), je veškerá doprava zdarma.

Aktuální cena přepravného je uvedena na internetových stránkách prodávajícího v sekci ZPŮSOBY DORUČENÍ.

Předchozí ustanovení se netýkají produktů v kategorii obklady a dlažby, jejichž doprava je kalkulována vždy individuálně.

Skladovné

Dohodnou-li se kupující s prodávajícím na termínu odebrání objednaného zboží, je kupujícímu toto zboží uschováno po dobu 30 kalendářních dnů zcela zdarma. Za každý další den po této třicetidenní lhůtě je následně účtováno skladovné ve výši 1% p.d. (za každý kalendářní den).

Záloha na zboží

U některých druhů výrobků a služeb může být prodávajícím požadována záloha. Přesná výše zálohy bude stanovena v rámci procesu objednání zboží kupujícím.

Nedodržení data splatnosti

Není-li faktura nebo zálohová faktura vystavená prodávajícím kupujícímu uhrazena kupujícím do dne splatnosti, má prodávající právo účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží do 14 dnů a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo jej zašle v písemné podobě na poštovní adresu kupujícího, případně jej předá při osobním vyzvednutí na provozovně.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující v souladu s § 1829 NOZ právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Písemné odstoupení od smlouvy je možné také zaslat spolu se zbožím. Kupující má pro tento účel k dispozici vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je k dispozici na www.perecto.cz, www.perfecto.sk (v sekci Obchodní podmínky) a zároveň je součástí emailu shrnujícího objednávku.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Zboží, které bude kupující zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jej kupující převzal při dodávce. Zboží by nemělo být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme zboží pojistit. V případě, že bude zboží poškozeno, může prodávající započítat vzniklou škodu dle § 1837 NOZ.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Po obdržení vráceného zboží nebo po prokázání jeho odeslání na adresu prodávajícího, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (převodem na účet, vrácením na platební kartu, hotově na pobočce, apod.). Vrácená částka se bude rovnat rozdílu uhrazené ceny a případných nákladů za dražší než nejlevnější možný způsob přepravy. V případě, že se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy, může také nutné informace zaslat prodávajícímu emailem na adresu info@perfecto.cz, doporučeným dopisem nebo osobně. Pro účely

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává; výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží; zboží se dočasně nedováží do ČR.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, platební kartu nebo hotově vrácena v nejkratším možném termínu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku telefonického potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná s cenou na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Pokud by mezi prodávajícím a kupujícím došlo ke sporu, lze jej řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat instituci pro mimosoudní řešení sporu, jako například Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) nebo platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. května 2018.

Chci informovat o všem, co mě zajímá

Nejnovější dění ze světa koupelen.

Koupelnové studio

Zobrazit na mapěVíce o showroomu

Jeseniova 1164/47, 13000 Praha 3

Otevírací doba:

PO–ČT: 10.00–18.00PÁ: 10.00–17.00SO: otevřeno po předchozí domluvě 

Otevřeno pro zákazníky Koupelnového studia po předchozí domluvě. Více informací.

Stojí za to ...Stavte se ...
 277 277 911  / dnes 10.00–18.00
 
 
  obsah košíkupočet:0 kscena:0
 
   

Copyright © 2007-2023 by Www.perfecto.cz - Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Zásady ochrany osobních informací (GDPR) | Nastavení soukromí

Přijměte naše pozvání na báječné cookies

Abychom vám nenabízeli výpustě či roháčky, pokud právě hledáte novou sprchovou zástěnu, je nutné přijmout cookies. Více informací...

Přijmout všechny cookies
Nastavit po svém