Obchodní a Platební podmínky (platné od 1.9.2012 do 5.9.2013)


1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu www.perfecto.cz, zřízeném a provozovaném společností Perfecto design s.r.o. (prodávající), IČ: 278 96 404, se sídlem: Praha 3, Žižkov, Jeseniova 1164/47, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124933. Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících/spotřebitelů). Pokud je smluvní stranou konečný spotřebitel (kupující), řídí se vztahy blíže neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a také zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou konečný spotřebitel (kupující), řídí se vztahy blíže neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších novel.

Pojmy:

  1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní či smlouva o dílo, při které smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (kupující) a na druhé straně prodávající.
  2. Prodávajícím se rozumí Perfecto design s.r.o., IČ: 278 96 404, se sídlem: Praha 3, Žižkov, Jeseniova 1164/47, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124933. Společnost Perfecto design s.r.o. při plnění či uzavírání smlouvy jedná v rámci své či jiné obchodní podnikatelské činnosti.
  3. Spotřebitel (kupující) internetového obchodu www.perfecto.cz je nutno rozlišit na kupujícího, který je spotřebitel, a na kupujícího, který spotřebitelem není.
  4. Kupujícím, který je spotřebitel, se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tyto smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem.
  5. Kupujícím, který není spotřebitel, se rozumí podnikatelský subjekt, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Smluvní vztahy se tímto podnikatelským subjektem obchodními podmínkami v rozsahu, které se jej týkají a obchodním zákoníkem.

2. Způsob objednávání zboží a uzavření kupní smlouvy

Internetová objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem kupní smlouvy (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího se rozumí telefonické či emailové potvrzení). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. K platnosti objednávky podané elektronicky je zapotřebí řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

3. Rozpor s kupní smlouvou

Pokud zboží při převzetí kupujícím není shodné s kupní smlouvou, má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc odpovídajícího stavu s kupní smlouvou. Pokud není takový postup možný, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či od smlouvy odstoupit. Toto ustanovení neplatí v případě, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, či sám tento rozpor s kupní smlouvou způsobil.

Pokud bylo zboží kupujícímu zasíláno přepravní společností (General Logistics Systems Czech Republic s.r.o, TOPTRANS spol. s r.o.), je kupující povinen při doručení zásilky tuto zásilku překontrolovat, zda nebyl obsah zásilky poškozen při přepravě. V případě, že kupující převezme od přepravce poškozenou zásilku (zboží), není možné následně uplatnit reklamaci na poškození zboží při přepravě, a toto poškození není v rozporu s kupní smlouvou. Přepravce je povinen na požádání počkat, nežli si zásilku kupující rozbalí a překontroluje.
Pokud bylo zboží kupujícímu zasíláno prostřednictvím České pošty, s.p., je kupující povinen při doručení zásilky zkontrolovat nepoškozenost obalu takové zásilky, jinak nebude na případné reklamace brán zřetel.

4. Termín dodání zboží

Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu do 2 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky kamkoli v České republice, pokud kupující zvolí jako způsob platby dobírku, přičemž dodací lhůta počíná plynout dnem následujícím po potvrzení objednávky. 
Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu do 4 pracovních dnů ode dne úhrady kupní ceny za objednané zboží na účet prodávajícího kamkoli v České republice, pokud kupující zvolí jako způsob platby bankovní převod, platbu kartou či jinou formu on-line úhrady, přičemž dodací lhůta počíná plynout dnem následujícím po připsání celé kupní ceny.
V případě, že kupující zvolí jako způsob platby hotovost a způsob dodání osobní odběr zboží, budou mu sděleny informace ohledně možnosti vyzvednutí zboží telefonicky nebo e-mailovou zprávou.
Termín doručení zboží, které není k dispozici skladem, závisí především na možnostech distributora objednaného výrobku. Termín dodání bude v tomto případě stanoven dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující bude o této možnosti vyrozuměn nejpozději následující pracovní den po podání objednávky.

5. Způsob úhrady kupní ceny

Hotovost, platební karta
Kupující zaplatí kupní cenu v hotovosti či prostřednictvím platební karty při osobním odběru zboží na pobočce prodávajícího nebo při odběru zboží za využití vlastního rozvozu. Pro akceptaci platební karty na pobočce prodávajícího musí mít tato karta povoleny on-line transakce.
Dobírka
Kupujícímu bude zboží zasláno prostřednictvím dobírkové služby České pošty, GLS nebo TOP-TRANS na adresu, kterou kupující uvedl v registračních údajích. 
Bankovní převod
Po vybrání zboží a odeslání objednávky bude kupujícímu zaslána e-mailová zpráva na elektronickou adresu uvedenou v registračním formuláři či objednávce s uvedením čísla účtu prodávajícího a dalších identifikačních údajů platby. V případě platby pomocí bankovního převodu, počíná expediční lhůta běžet až po připsání celkové částky na účet prodávajícího. 
Platba kartou přes síť Internet
Po dokončení výběru zboží je kupující přesměrován na zabezpečenou 3D Secure platební bránu ČSOB, a.s. Na této bráně uskuteční kupující platbu, po její akceptaci bude kupující přesměrován zpět na stránky prodávajícího, kde mu bude objednávka potvrzena. Takto uhrazené objednávky expeduje prodávající do 2 pracovních dnů.

6. Cena a způsob dopravy

Osobní odběr

Kupujícímu bude zboží předáno přímo na pobočce prodávajícího. Osobní odběr je pro zákazníka bez poplatku.

Poštovní zásilka

Česká pošta
Zboží bude kupujícímu zasláno prostřednictvím České pošty na adresu, kterou uvedl v registračních údajích. Zboží s touto zolenou dopravou je odesíláno každé pondělí, středu a pátek. Tento způsob dopravy není možné využít v případě sanitární techniky z důvodu nutnosti šetrného zacházení s takovým zbožím a v případě zásilek do Slovenské republiky. Poštovné a balné v takovém případě činí: 120,- Kč vč. DPH.
TOPTRANS / GLS
Zboží bude kupujícímu zasláno prostřednictvím TOPTRANS / GLS na adresu, kterou uvedl v registračních údajích. Dostupné zboží je odesíláno nejpozději následující pracovní den. Poštovné a balné v takovém případě činí: 160,- Kč vč. DPH resp. 20 EUR (pro veškeré dodávky do Slovenské republiky).

V případě nákupu zboží za více než 15.000,- Kč vč. DPH, je veškerá doprava zdarma.

Předchozí ustanovení se netýkaji obkladu a dlažeb, jejichž doprava je kalkulována vždy individuálně.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Písemné odstoupení od smlouvy je možné také zaslat spolu se zbožím. 
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Zboží, které bude kupující zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jej kupující převzal při dodávce. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme zboží pojistit.
Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (převodem na účet). Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.) V případě, že se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy, může také nutné informace zaslat prodávajícímu emailem na adresu info@perfecto.cz, doporučeným dopisem a/nebo osobně.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 
• zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
• výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží, 
• zboží se dočasně nedováží do ČR.
V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku telefonického potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná s cenou na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

8. Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou společností Perfecto design s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o zákaznících nebudou prodávajícím sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky zákazníka (banky, přepravci apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytném rozsahu.
Kupující, který uzavře se společností Perfecto design s.r.o. smlouvu o splátkovém prodeji, souhlasí s tím, aby byly jeho osobní údaje sděleny přepravní společnosti z důvodu ověření jeho totožnosti při předání zboží. I v tomto případě však smí být tyto údaje sděleny pouze v nezbytně nutném rozsahu. 
Kupující souhlasí se shromažďováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání tohoto internetového obchodu za výše stanovených podmínek. 
Společnost Perfecto design s.r.o. provozující internetový obchod www.perfecto.cz si vyhrazuje právo zasílat registrovaným uživatelům e-mail s informacemi o cenových akčních nabídkách a to v rozsahu maximálně jeden e-mail týdně. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány informace o cenových akčních nabídkách, zašle e-mail s touto skutečností na info@perfecto.cz.

Objednáním zboží prostřednictvím elektronické objednávky akceptuje kupující tyto obchodní podmínky bez výhrad ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den provedení objednávky. Akceptuje rovněž v tento den platnou kupní cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného). Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. V případech neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí příslušnými ustanoveními Obchodního a Občanského zákoníku, případně jinou platnou právní úpravou.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. prosince 2009.

Chci informovat o všem, co mě zajímá

Nejnovější dění ze světa koupelen.

Koupelnové studio

Zobrazit na mapěVíce o showroomu

Jeseniova 1164/47, 13000 Praha 3

Otevírací doba:

PO–ČT: 10.00–18.00PÁ: 10.00–17.00

Stojí za to ...Stavte se ...
 277 277 911  / dnes 10.00–18.00
 
 
  obsah košíkupočet:0 kscena:0
 
   

Copyright © 2007-2021 by Www.perfecto.cz - Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Zásady ochrany osobních informací (GDPR)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.OK