1. Osobní data

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, email, bankovní spojení popř. IČ, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou společností Perfecto design s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o zákaznících nebudou prodávajícím sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky zákazníka (banky, přepravci apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytném rozsahu. Společnost Perfecto design s.r.o. si vyhrazuje právo využít tyto údaje k vlastním marketingovým aktivitám (průzkum trhu, zasílání vyžádaných informací, atd.), pokud nositel těchto osobních dat nevyjádří svůj nesouhlas s tímto účelem použití (viz níže).

Kupující souhlasí se shromažďováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání tohoto internetového obchodu za výše stanovených podmínek.

Společnost Perfecto design, s.r.o. je také oficiálně registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Registraci naleznete na oficiálním portálu úřadu zde.

Pokud subjekt nesouhlasí s archivací svých osobních dat, může kdykoliv emailem, telefonicky nebo prostřednictvím speciálních odkazů v zasílaných emailových sděleních kdykoliv nechat svá osobní data z archivů Perfecto design s.r.o. vymazat. Tato data jsou pak bezprostředně po obdržení žádosti zlikvidována. Dokud Perfecto design neobdrží vyjádření nesouhlasu s archivací osobních údajů, považuje jej za platný a Perfecto design si vyhrazuje možnost archivace těch údajů, které jsou vyžadovány zejména účetními a daňovými předpisy České republiky a Evropské unie. Souhlas se zpracováním osobních údajů je tímto poskytován na dobu neurčitou a platný do odvolání.


2. Google Analytics a soubory "cookies"

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.